Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus

Om personuppgifter 2018-05-25

Information om personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning och förvaltning Vi på Stiftelsen Ultuna Studentbostäder är måna om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Den 25 maj träder den nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och därmed är det viktigt för oss att vara transparenta i hur vi behandlar dina uppgifter. Vi följer den vägledning som Fastighetsägarna och SABO har tagit fram för behandling av personuppgifter vid uthyrning och förvaltning av bostäder i flerfamiljshus. Denna information gäller för dig som registrerat dig som bostadssökande hos Stiftelsen Ultuna Studentbostäder, är hyresgäst eller är registrerad som kontaktperson för en hyresgäst.
INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Stiftelsen Ultuna Studentbostäder, 817600-3955, Gälbovägen 66, 756 51Uppsala, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.
NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så längde du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.
NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Vi kommer behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer studera under hyrestiden. Vi kommer spara dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Om du blir nekad en bostad hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.
NÄR DU ÄR HYRESGÄST
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter gentemot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Vi kommer att kontrollera att du studerar och är kårmedlem. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i bostaden. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Dina personuppgifter kommer delas med personer som arbetar med uthyrning och förvaltning inom Stiftelsen Ultuna Studentbostäder. Vi är restriktiva med att lämna ut dina personuppgifter till andra parter. Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av Stiftelsen Ultuna Studentbostäders externa samarbetspartners inom kundundersökning, inkasso, fastighetsunderhåll, elnät, tele- och internetkommunikation, hemförsäkring, extern jour, revision, säkerhet och systemleverantörer. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter att åtagandet eller beslutet har upphört att gälla.
NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT
Efter avtalstiden sparar vi personuppgifter som längst i två år om inte längre bevarandetider följer av specifik lagstiftning exempelvis bokföringslagen. DINA RÄTTIGHETER Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära: rättelse, radering, få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, återkalla samtycke samt överföring av personuppgifter till annan hyresvärd om det är tekniskt möjligt. Detta gör du genom att vända dig till oss genom att skicka brev till: Postadress: Stiftelsen Ultuna Studentbostäder Att: Dataskydd, Gälbovägen 66, 756 51 Uppsala Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ny TV leverantör 2017-03-13

Tisdag 14 mars övergår TV-tjänsten från AllTele till Sappa. För din del innebär det att du behöver göra en ny analog kanalsökning, denna kan göras tidigast under eftermiddagen 14/3. Basutbudet förändras till att innehålla 7 kanaler: SVT1, SVT2, TV4, Kanal 6, SVT24, barnkanalen samt kunskapskanalen. Alla frågor eller felanmälningar angående TV-tjänsten sker till Sappa, 0774 444 744. För mer information gå in på sappa.se.

El avbrott hus B 2016-12-12

Bytet av värmekulverten mellan hus A och B gick som planerat och slutfördes i förra veckan. Tyvärr märker vi nu att vi har elförsörjningsproblem i hus B i form av att EN alternativt TVÅ faser kortsluts gång på gång. Troligen har elkabeln i marken mellan husen skadats i samband med grävarbetet. Vi ska under dagen utföra felsökning. Troligen blir vi tvungna att återigen gräva mellan husen för att denna gång reparera eller byta delar av kabeln.

TV avbrott 2016-11-08

Idag den 8 november kl.10-18 utför Teracom arbete på fler TV-master i Uppsalaområdet. Det kan då bli avbrott på TV-sändningarna, och du som påverkas kan behöva göra en kanalsökning efter kl.18.00 för att återfå kanalerna. Sök på analoga signaler.

Fönsterbyte 2016-06-08

Vi har upphandlat Jonny Olsson Fönster och Bygg AB, för att byta alla 80 st rumsdörrarna och alla fönstren i hus A. Först låter vi utföra ett komplett provmontage av en dörr under vecka 23 för att utvärdera kvalitet och standard. Dörrbytet genomförs därefter under 3-4 veckor i augusti med start vecka 31. De nya dörrarna är säkrare, tätare, har bättre ljudisolering och bättre brandmotstånd. Fönsterbytet startar preliminärt vecka 34, sista veckan i augusti, och pågår under ca 5 veckor. För både fönster och dörrar gäller att vi arbetar trapphusvis och startar i söder och avslutar i norra änden av huset. Fönstren i förråd/klädvårdsrum byts ej.

Utemiljö 2016-04-18

Vi har nu upphandlat Öregrund Bygg AB, ÖBAB, för att skapa uteplatser utanför varje kök i hus A.
Några hålltider för viktiga moment i detta är som följer:
-Vi startar från söder vid hus A och arbetar oss norrut
-Vecka 17-18: Etablering, nedtagning av träden, stubbfräsning, borttagning av rötter
-Vecka 19-20: Skapa rabatter, sättning kantsten och komplettering av asfalt utmed befintlig GC-väg väster om hus A
-Vecka 20-23: Byggnation av uteplatser som utförs av tryckimpregnerat trallvirke från fasadliv ut till de nya rabatterna utmed GC-vägen
I rabatterna kommer vi att plantera buskar, Tujor alternativt Rosenspirea.
För hus B gäller
-Skapande av 4 st nya uteplatser i utförande och storlek lika befintliga uteplatser
-Arbetet kommer bedrivas parallellt med arbetena vid hus A.

Information till alla våra hyresgäster 2016-03-11

Efter långdragna förhandlingar mellan Fastighetsägarföreningen och hyresgästföreningen har nu parterna kommit överens om att hyran för 2016 höjs med blygsamma 0,95% Den nya hyran tas ut från och med april månad, det blir alltså ingen retroaktiv höjning såsom normalt är brukligt.

Oljud från Ventilation hus A+B 2016-03-09

Tilluften i rummen blåses in via ventiler under radiatorn. Ventilationskanalerna för rummen är gemensamma trapphusvis vilket innebär att om en eller flera ventiler blockeras så ökar flödet över de övriga ventilerna vilket leder till ljudstörning. Det är jättebra om var och en av Er kontrollerar så att inte luftflödet är begränsat pga tejp eller att tex textilier tryckts ned i ventilerna.

Uppdatering av utemiljön 2016-02-09

Hus A
Vi har nu upphandlat Öregrund Bygg AB, ÖBAB, för att under våren 2016 hjälpa oss förädla utemiljön på entresidan av hus A. Arbetena omfattar i huvudsak följande arbeten.
Alla träden utmed husets entrésida tas bort
Uteplatser med trätrall anläggs utanför varje köksfönster
Mellan uteplatserna och den asfalterade vägen anläggs en rabatt med buskar
Mot asfalten avslutas rabatten med kantsten.
Hus B
Vi kompletterar med 4 nya uteplatser på entresidan av huset

Internet ska nu fungera igen 2015-11-13

AllTele har nu varit på plats i två dagar och åtgärdat trasiga delar i systemet. Vi har erhållit färdiganmälan och hoppas nu att denna typen av problem och avbrott inte ska upprepas. I det fall Ni återigen drabbas av problem rörande Internet (eller TV) här på SUSbo, ska Ni som vanligt alltid anmäla detta direkt till AllTele på telefon 0770-250 550.

Utvändiga renoveringar hus A och B 2015-11-11

Under sommaren 2016 planerar vi en uppfräschning av utemiljön vid hus A och B, i huvudsak enligt följande:
Hus A
Nedtagning av 10 st träd på framsidan. Skapande av 6 st uteplatser av trallvirke utanför gemensamhetsköken Skapande av en växtyta med exempelvis Tujor mellan uteplatserna och gång –och cykelvägen.
Hus B
Skapande av ytterligare 4 st uteplatser på framsidan. Ny stolpbelysning utmed gång –och cykelvägen Omläggning asfalt söder, väster och norr om hus B. Vi avser även skapa nya cykelparkeringar.

Trapphusrenovering hus A 2015-11-11

3 av de 10 trapphusen är relativt slitna. Vår målsättning är att vi under vintern 2015-2016 ska hinna renovera dessa. Renoveringen omfattar i huvudsak ny matta på golv och i trapp samt målning av tak och väggar.

Ventilation hus A 2015-11-11

Södra halvan av hus A har saknat ventilation under några dagar. Nu kan vi meddela att ventilationen återigen fungerar efter att vår reparatör bytt ut ett trasigt kretskort i styrningsboxen för aggregatet.

Internetavbrott 2015-11-10

Vi beklagar att vår nya Internetleverantör AllTele har så många driftavbrott. Det är viktigt att Ni alla som drabbas gör felanmälan till AllTele på telefon 0770-250 550 eller fasupport@allteleprivat.se så att driftavbrotten dokumenteras. Vi inleder nu diskussioner med AllTele rörande kompensation för bristande leverans. Vi ber få återkomma till Er alla så snart vi har ytterligare information.

Internet AllTele 2015-11-10

Ni som är drabbade av internetavbrottet. Det är viktigt att AllTele får in en felanmälan av er. Ring: 0770-250 550 eller E-post: fasupport@allteleprivat.se ange namn, adress, lägenhetsnummer (står på bostadskontraktet 4 siffror), telefonnummer samt felbeskrivning.

Information rörande väktare 2015-11-03

SUSbo har i samarbete med SLU inlett en provverksamhet innebärande att SLU´s väktare, vid ojämna mellanrum, kommer att passera genom SUSbo´s område för ökad trygghet och säkerhet. Ronderingen innebär inget formellt åtagande från SLUs sida eller från väktarföretagets sida utan ska mera ses som en kostnadsfri service från deras sida. I händelse av inbrott, skadegörelse eller andra polisiära problem är det således fortfarande polisen Ni ska larma på telefon nummer 112.

Fjärrvärmeavstängning avs hus E och G 2015-10-01

Vår fjärrvärmeleverantör, Vattenfall, ska utföra arbeten i nätet under Lördagen 3 oktober mellan 08.00 till 17.00 Samt Söndagen 11 oktober under tid som ovan Detta innebär att vi inte har något varmvatten. Kallvattnet ska dock fungera som vanligt.

TV-avbrott 2015-08-21

Måndagen 24 augusti börjar vi lägga om TV-utsändningen inom SUSbo så att sändningarna fortsättningsvis distribueras via AllTele. Förändringen kommer rendera en del temporära avbrott och Ni som har TV måste göra en ny kanalsökning för att TV-apparaten ska kunna ta emot och visa programmen efter omläggningen.

Varmvatten 2015-06-05

Problemet med varmvatten är felanmält hos Vattenfall

Internetavbrott 2015-06-02
Ändring från 2015-05-26

De som hade problem med internet i slutet av maj och var abonnenter hos Evry får komma till expeditionen och hämta 24 kronor i kontanter som kompensation.

Planerat vatten och elavbrott 2015-05-28

I juni kommer det att ske ett planerat el- och vattenavbrott i hus B enligt särskilt meddelande direkt till respektive boende.

Internetavbrott 2015-05-26

Den gångna helgen drabbades SUSbos hyresgäster av ett beklagligt avbrott i internetleveransen. Orsaken är under utredning, men vi kan i alla fall konstatera att ett elektriskt fel orsakat att jordfelsbrytaren som bla skyddar Evrys internetstation i SUSbos kontor, löst ut.
Bytet av internetoperatör från Evry till AllTele har utretts och vi gör bedömningen att AllTele INTE har någon del i ansvaret för avbrottet!
Normalt ska Ni som kund hos Evry rikta Era ersättningsanspråk gentemot Evry eftersom avtalet om internetleverans är träffat Er emellan.
Som goodwill och för enkelhetens skull väljer vi dock från SUSbos sida att kompensera alla våra hyresgäster som tecknat avtal med Evry, med 12:- per dygn. I detta fallet sker således ett avdrag på kommande hyresavi med 24:- . Beloppet baseras på ingående dygnskostnad 6:- som vi dubblerat.

Cykelrensning 2015-05-12

På måndag den 18 maj är det dags för den årliga cykelrensningen. Se till att din cykel är märkt med ett buntband på styret. Behöver du fler buntband finns det på expeditionen eller i vår väggfasta brevlåda.

Dricksvatten 2015-04-30

Information kopierat från Uppsala vattens hemsida.
"Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak."

Ny internetleverantör, 2015-01-20

SUSbo avslutar 31 maj 2015 samarbetet med Evry som hitintills varit vår samarbetspartner avseende datatrafik och kommer istället låta företaget Alltele bli vår nya leverantör.
Avtalet innebär att alla bostäder genom SUSbos försorg blir kollektivt anslutna och att Ni som hyresgäster inte längre behöver betala varken anslutningsavgift eller månadsavgifter. Kostnaden för dataanslutning och trafik betalas istället av SUSbo och kostnaden debiteras istället som tillägg på hyreskostnaden för bostaden.
Avgiften är fn. 1200:- per år Överföringshastigheten ökar teoretiskt från 10 MB till 100 MB.
Ovanstående gäller från 1 juni 2015. SUSbo ombesörjer att alla individuella avtal med Evry upphör per 31 maj, Ni hyresgäster behöver således inte själva avsluta Era avtal med Evry.
Henrik Rask

Ny TV-leverantör, 2015-01-20

Alltele kommer även bli vår nya leverantör av TV över befintligt kabel-TV nät. Kanalutbudet minskas till att omfatta kanalerna 1, 2, 4, Kunskapskanalen samt SVTBarn och SVT24. Även denna förändring träder ikraft 1 juni.
Kostnadsregleringen av detta ingår som en del i paketuppgörelsen för datatrafiken som redovisas ovan. Hyresgäster som vill köpa ytterligare kanalutbud gör detta såsom ett individuellt sidoavtal med Alltele.
Vid frågor, kontakta Birgitta Olsson på SUSbos kontor, 018-30 25 00.
Henrik Rask

Renoveringen av hus B, 2015-01-19

Arbetena går enligt plan och vi hoppas att Ni som återvänder efter renoveringen kommer att bli nöjda. Ni som bor kvar i huset har nog märkt att Ni inte behöver någon väckarklocka under första veckan i varje etapp. Rivningen av badrummen genererar mycket oljud när vi bilar upp golven för att lägga nya avloppsrör. Vi kan tyvärr inte göra något åt detta så vi rekommenderar Er som vill studera i lugn och ro, att tex gå till skolan eller kåren istället under den första veckan i respektive etapp.
Henrik Rask

Uppvärmning av bostäder, 2014-11-26

Fjärrvärmen är en av våra enskilt största kostnadsposter och det är viktigt att vi alla hjälps åt för att spara energi och därmed även kostnader. Radiatorerna är utrustade med termostatventiler som känner av värmen i rummet. Termostaterna är förinställda att öppna och släppa fram värme till radiatorerna vid en rumstemperatur vid termostaten på ca 21 grader. Man kan "lura" termostaten att INTE släppa fram värme genom att stänga in termostaten med möbler, gardiner o.d. som gör att luftväxlingen försvåras och därmed "luras" termostaten att tro det är varmare i rummet än vad det verkligen är. Vill Ni ha en god värmekomfort ska Ni alltså eftersträva fritt luftflöde vid termostaten!
Henrik Rask

Jour, 2014-11-26

Jourtelefonen har fungerat dåligt den senaste tiden, vi ber om ursäkt för detta och kommer inom kort att inköpa en ny telefon. Skulle Ni av någon orsak inte komma i kontakt med jouren via jourtelefonen så får Ni gärna ringa undertecknad på nummer 0733-46 10 90 Tänk på att ENDAST ringa jouren i akuta nödsituationer som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag. Pågående vattenläckor och lokala strömavbrott som inte kan åtgärdas i egna elcentralen är exempel på akuta händelser som motiverar en påringning till jouren.
Exempel på tillfällen då Ni INTE ska ringa jouren i första hand ät tex följande:
-Brand Ring brandkåren på 112
-Inbrott Ring polisen på 112
-Vid störning från granne talar Ni i första hand med densamma.
-När ett kyl -eller frysskåp havererar får Ni gärna anmäla detta men inrikta Er i första hand på att flytta maten till annan förvaring, tex hos någon granne
Henrik Rask

Renovering hus B. Ultuna 2014-11-07

Planeringen för renoveringen fortskrider som planerat. Vi har dock inte gjort någon upphandling ännu så alla detaljer är ännu inte ”spikade”.
-Vi planerar att starta renoveringen i husets norra ände och arbeta oss söderut
-Vi kommer att evakuera huset etappvis så att Ni slipper bo i pågående renoveringsetapp
-Vi planerar totalt 5 st etapper, således 4 st dubbletter i vardera
-Varje etapp omfattar 5 veckor
-Etapp 1 startar vecka 2-2015 och sista etappen återinflyttas således vecka 26, fredag 26 juni
//Henrik Rask

Offroadkörning

Gräsmattor är naturligtvis inte avsedda för parkering och bilkörning.

PCB sanering

Vi kommer under september 2014 ta bort de PCB-haltiga rörelsefogarna i tegelfasaderna på husen A, B och C. Arbetet utförs av saneringsföretaget Relita AB. Saneringen sker utifrån, vi behöver alltså inte tillträde till några bvostäder. Fogarna innehåller en väldigt låg koncentration av PCB men vi ber Er ändå hålla fönstren stängda på berörda fasader under tiden saneringen pågår. Relita påbörjar arbetet på hus A måndag 8 september. Vi räknar med att saneringen av detta hus erfordrar ca 2 arbetsdagar. Därefter saneras hus B och avslutningsvis hus C.

Nytt jourtelefonnummer

OBS! Vi ha rett nytt jourtelefonnummer 0737-594752

Sanering av PCB 2014-08-21

Sanering av PCB-haltiga fogar i tegelfasaderna i hus A, B och C kommer att genomföras med hjälp av Relita AB med start den 8 september.
Relita ansvarar för hela processen från sanering till borttransport och destruktion.
PCB anvvändes tidigare såsom mjukgörare i bl a fogmassor och plastmattor. Numera har industrin hittat andra sätt att uppnå samma funktion.

Hyresförhandling 2014-03-21

Nu är hyrorna för 2014 klara. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen har överenskommit följande.
1. Samtliga bostäder får en generell hyreshöjning uppgående till 3% 2. Höjningen ovan tas ut fr.o.m. 1 april 2014. För hus A som nu totalrenoveras gäller dessutom följande.
1. I takt med att renoveringsetapperna färdigställs tas en extra hyreshöjning ut
2. Hyreshöjningen uppgår till 4000:- per år, således +400:- per debiterbar månad
3. Höjningen tas inte ut av ”gamla” hyresgäster under löpande kontraktsperiod. Endast nya hyresgäster som fått information om situationen vid kontraktstecknandet får denna höjning.
Vänliga hälsningar Henrik Rask VD SUSbo

Parkeringsplatser 2013-11-11

Vi har några p-platser med el-stolpe lediga. Hör av er till expeditionen om ni är intresserade.

TV krångel 2013-11-05

Vi har problem med TV sändningarna. Felsökning och reparation pågår.

Stopp i avlopp 2013-11-04

Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att spola ned produkter såsom tex:
- Hushållspapper
- Våtservetter
- Bindor och tamponger
- Kondomer
- Kattsand
- OSV
Vi har vid avloppsrensning i de flesta fall konstaterat att någon spolat ned fel saker i avloppet. Kostnaden för avloppsrensning belastas hyrorna. Fortsättningsvis måste vi debitera rensningskostnaderna direkt på den hyresgäst som använt avloppet på fel sätt.


Henrik Rask

Rivningskontrakt på gamla Kronåsen 2013-10-01

Vi har fram till nu begränsat rivningskontrakten till slutdatum som är 2014-06-30.
Vi konstaterar nu att vi inte kommer kunna starta något nytt projekt så pass tidigt varför vi iställetbegränsar rivningskontraktens varighet till 4 år från respektive hyresgästs tillträdesdatum.


Henrik Rask

Altandörrar hus C 2012-10-05

På måndag 8 oktober påbörjas arbetet med byte av altandörrar på treorna i hus C. Vår entreprenör Öregrundsbygg AB kommer att byta 8 dörrar i veckan.


Henrik Rask

Disk, tvätt och torkmaskiner inom bostad 2012-08-16

I vissa bostäder finns maskiner som kvarlämnats av tidigare hyresgäst. SUSbo har inget underhålls –eller utbytesansvar för dessa maskiner. I och med att Du som Ny hyresgäst flyttar in övertar Du samtidigt den eventuella maskinen. I de fall Du som ny hyresgäst inte vill övertaga den befintliga maskinen skall Du anmäla detta till SUSbo inom en vecka från inflyttning varefter vi tar ställning till vad som ska göras med maskinen.


Henrik Rask

Grillning 2012-08-10

Grillning är tillåtet på SUSbo men naturligtvis INTE på balkonger eller loftgångar! Använd våra grillplatser istället.
Henrik Rask

Stopp i avlopp 2012-08-10

På förekommen anledning vill vi påminna om att det är ABSOLUT FÖRBJUDET att i toaletten kasta annat än toalettpapper! Vi får kostsamma avloppsrensningar till följd av –Dambindor, -Tamponger, -Våtservetter, -Kattsand o.d.

Fasadmålning 2012-06-11

Vi har upphandlat Uppsala Måleri och Tapet AB för att genomföra fasadmålning enligt följande:
Hus C: Ommålning av allt trä och plåt i fasaderna
Hus Dagis: Ommålning av allt rött och vitt virke i fasaderna
Hus E: Ommålning av allt rött virke i fasaderna
Hus F: Ommålning av allt rött och vitt virke i fasaderna
Vi har givit entreprenören frihet att själv tidstyra sina arbeten. Sannolikt kommer vi låta målningsarbetena på hus C anstå till nästa säsong, alltså vår & försommar 2013.

Förtur till bostad 2012-06-11

Du vet väl att Du får förtur till bostad hos SUSbo när Du är medlem eller stödmedlem i någon av SLU´s studentkårer! I praktiken måste Du vara medlem för att kunna få en bostad eftersom det är så många medlemmar som annars alltid går före i kön!

Rivning Kronåsen hus 4 2012-05-03

Dagordning för dagens möte ang förnyelse av Kronåsen hus 4

Inledning

Redovisning av bakgrunden till det tänkta projektet.
Det gamla husen har ett mycket stort underhållsbehov samt behovet av ytterligare antal bostäder.

Rivningskontrakt

Syftet är att kunna tomställa huset så att rivning kan ske.
Ni som bor med rivningskontrakt bör naturligtvis kvarstå i ordinarie bostadskön för att på så sätt kunna erhålla en annan bostad med vanligt tillsvidarekontrakt.

Tidplan

Preliminärt gäller rivning omedelbart efter terminsslut 2014.
Förhoppningsvis inflytt i nytt hus till vårterminen 2015.

Projektering

Nu skissar vi internt för att kunna lägga fast huvuddragen inför kommande projektering.

Några konkreta tankar

• Bibehålla betongstommen i nedre plan såsom i hus 3
• 3 våningar och samma yttermått som hus 3
• Undvika invändig korridor och istället hitta en lösning med ytterdörrar mot ”det fria” som nås via loftgångar som samtidigt kan tjäna som balkonger
• Främst 1 rop ca 23 m2, på bottenplan någon annan lösning, kanske 2 rop som i hus 3

Ytterligare information

I detta väldigt tidiga planeringsskede använder vi endast hemsidan som forum för information i ärendet.
Välkomna
Henrik Rask

Rivning Kronåsen hus 4 2012-04-17

Vi har startat planeringen för att år 2014 riva och bygga nytt hus på grunden av hus 4. Som inledning inbjuder vi alla boende på Kronåsen till ett kort informationsmöte Torsdag 3 maj kl 18.00 Vi träffas i vårt konferensrum i samma hus som kontoret, dörren på västra sidan.

Välkomna Henrik Rask

Rivningskontrakt Gamla Kronåsen, Hus 1, 2 och 4 för planerad rivning och ombyggnad av hus 4 2012-04-10

SUSbo har startat planeringen för den fortsatta moderniseringen av Kronåsen.
Som första led i denna planering har vi beslutat att alla bostäder fortsättningsvis uthyres med s.k. "rivningskontrakt" innebärande att hyresgästens normala besittningsskydd avtalas bort.
Syftet med detta är att vi ska ha möjlighet att tomställa hus 4 så att en total ombyggnad ska kunna genomföras.
Rivningen/ombyggnaden är inte omedbart förestående, vi gör bedömningen att projektet i form av rivningen av hus 4 kan ske först sommaren 2014 för att kunna vara klart för inflyttning tidigast till starten av vårterminen 2015.

Henrik Rask VD SUSbo

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*